Techniky

Pedagogocký důraz je kladen na techniky rozvíjející anatomii každého jednotlivce:

1. ANALÝZA TANEČNÍHO POHYBU:
užívaná v kursech tance ve škole W.Piollet. Tato metoda studia a uvědomování si těla v pohybu se zaměřuje na základní principy tance. Rozvíjí a propracovává individuální každého jednotlivce. Vedou: J. C. PARÉ, S. BILLY.

2. LIMON TECHNIKA:
jeden ze tří základních pilířů moderního amerického tance tak jako Graham a Cunnigham. Tato technika je vyučována ve své současné podobě tak, jak ji postupně rozvíjela nová hledání (Analýza tanečního pohybu). Vede: M. KINSKY.

3. WORKSHOP:
rozličné metody improvizace vedou umělce k vytvoření vlastní taneční materie a otevření se hledání nových prvků. Vedou: L. CATS-BARIL, A. TAKENOUCHI, S. KOSEKI, skupina C. BASTIN, J. C. PARÉ, M. KINSKY, A. M. REYNAUD, S. BILLY, W. ZNORKO, G. SZAKONYI, C. BRUMACHON – B. LAMARCHE, BÉATRICE MASSIN, PACO DECINA, NADINE BEAULIEU.

Analýza tanečního pohybu
Jean.Christophe Paré
Sophie Billy

Tanečník by měl používat kineziologii (kinesis = pohyb, logos = věda: tedy věda o pohybu) při své práci ze dvou důvodů.
Za prvé, kineziologie umožňuje lepší rovnováhu mezi skutečností a imaginárnem, protože se jedná o to, aby tanečník dal tvar představě o svém těle v pohybu s prodloužením touhy po pohybu svého těla.
Za druhé, interpret, který dnes již není tanečníkem specificky klasickým nebo moderním, má za úkol přizpůsobit se, rozšířit škálu svých schopností, svých znalostí.
Přesto však zůstává jeho odpovědnost stejná: vytříbit svůj styl praktikováním jedné disciplíny, v níž je zběhlý? Jenomže významnou skutečností v dějinách umění je, že styly nebo myšlenkové proudy se vytrácejí a stává se nutností poskytnout tanečníkům prostředky k novému praktickému prostudování tanců, které mají svůj čas slávy za sebou.
Kineziologický pohled správně umožňuje, aby se postihla podstata práce s tělem, a tím potvrzuje hodnoty formy, do níž se vrývá.
Za této podmínky se prosazuje práce na syntéze, která nalézá svůj veškerý smysl jako jediná pravdivá odpověď na záplavu tanců, jíž jsou vystaveni dnešní tanečníci.

Koncepce taneční třídy, kterou navrhuji, jde stejným směrem jako pokusy prováděné na Conservatoire National Supérieur de Musique (v ČR odpovídá HAMU) v Paříži pod vedením Wilfride Piollet (pedagog a tanečnice) a Odille Rouquet (kineziologie).
Tato výuka vede dvěma směry: vůle spojit to, co ještě dnes nazýváme "klasickými základy" s technickými prvky vzešlými z tanců 20.století. Zároveň díky kineziologii myšlenka struktury kursů, kde cviky už nejsou pouhou řadou sestav, ale ukazují se jako výchozí body pro vybudování představy tančícího těla.
(recenze)
Jean-Christophe Paré

Limon technika
Marie Kinsky, Sophie Ripoche

Limonská taneční technika Doris Humphrey, a Jose Limon, je založena především na padání a vymršťování se (implikace pohybu vln moři), což dovoluje pracovat mimo svou osu, spirálovitě a v prostoru.
Základ této techniky spočívá v možnosti pohybu.
Z tohoto důvodu je nutné připravit celé tělo, a to podle metod analýzy tanečního pohybu.

Lekce začiná vleže, se zavřenýma očima. Tento stav vám umožňuje soustředit se na pohyb, který podvědomě prochází celým tělem. Pokračuje se ve stoje, a to několika zásadními pohybovými principy.
Poslední část celé výuky spočivá v taneční technice Limon, jež klade důraz na tanec a prostor.

Viz pravidelné tréninky.


Skupina Christine Bastin

Více informací o skupině najdete na internetové adrese Christine Bastin

Katarina Bader

(tanečnice a pedagožka skupiny)

Serge Ambert

‘Tanec Christine Bastin je cestou k bytí’

Její práce k sobě zve vše, co je lidské. Pokud hledá krásu, je to "krása trhliny, krása bolesti".
Chce "prolomit tajemství, ponořit se do velkého boření mezilidských vztahů v doznání, kde my jsme vším a kde může vytrysknout celá paleta lidských emocí".
Pohyb je její vášní. Ráda píše taneční libreta pro sebe a pro své interprety, libreta, v nichž se každý bez obav zapomene, aby se znovu narodil do přítomnosti, "ztělesněná průzračnost toho, kdo se jí nechá projít".
Invenční a precizní, Christine Bastin hledá v každém představení přesnou fyzickou materii, správný pohyb, hmatatelné zpodobení zabydleného těla, rozechvělé kůže, otevřené duše.
Chce dosáhnout takové formy, jako když "plná nádoba dává tvar vodě".
Tanec Christine Bastin bezpřestání vynalézá přechody mezi uměním a životem. Je drsným a chvějivým dobrodružstvím na spojnici vnitřku a vnějšku, hluboce prožívaným každým interpretem.

Martin C. – Christine Bastin

Workshop: Čas improvizace - odvážit se odhalit své intimější já,
– vstoupit do kontaktu s jiným, s jinými,
to, čemu nerozumíte, je nejkrásnější" – rozšířit naši přítomnost ve světě a vibrovat vůči všemu,
Paul Claudel co se nabízí našim emocím: prostor, hudba, světlo,
slova, obrazy, místa,
– vytvořit duet.

pravidelné tréninky.

Buto
Léone Cats-Baril

Butoh vede každého z nás ke svému vlastnímu tanci, který překonává hranice známého, nebo uznávaného pohybu.
V našem tančícím těle se vynořují a oživují četné světy, které jsou v nás.

pravidelné tréninky.Práce při work-shopu, kterou navhrujeme, je založená na sérii experimentů (práce se zavázanýma očima, v různých rychlostech těla, práce s představami, okamžik a trvání, cítění prostoru) a na vedených improvizacích (individuálních, ve dvou, skupinových), které všechny vedou k jemnějšímu vnímání svého vlastního těla, těl ostatních, prohlubování naší koncentrace, poznání našich tělesných zvyků, našich duševních postojů, a odkrytí nových možností vyjádření.

Pro účast na tomto workshopu, není nutná žádná taneční zkušenost, avšak tato práce je intenzivní a vyžaduje silnou koncentraci a otevření se vůči sobě a ostatním.

Více o historii techniky Butoh.

Fotografie ze semináře v Duncan Centre.

Sumako Koseki

DNES: TANEC A JEHO DVOJNÍK

Co možná charakterizuje Buto Sumako KOSEKI, je bytost v "otevření", překročení ryzí niternosti, kde na sebe volají vnitřek a vnějšek, kde pozemský člověk se stává nadčasovým.
(G. NOVELLINO).
Sumako KOSEKI je stále více přitahována magickou přítomností těla oproštěného od sebe samého. To není exotická magie, je to tělo odlidštěného tanečníka, které ukazuje lidskost, anonymní tělo, které volá po mnoha bytostech.
Je to prvotní magie divadla:
" ...otázkou ... je vědět, zda se v tomto světě, který umírá, který se zabíjí, aniž by si toho všiml, najde jádro lidí schopných prosadit toto ponětí o nadřazenosti divadla, která nám všem vrátí přirozený a MAGICKÝ ekvivalent dogmat, kterým už nevěříme." (Antonin ARTAUD - "divadlo a jeho dvojník")
Sumako KOSEKI vytváří a realizuje techniky, které odpovídají tomuto smyslu; iluzivní kroky, používání rukou, které se podobají živým bytostem, výraz rozhodného, prchajícího obličeje, zbaveného psychologického průběhu...

pravidelné tréninky.

Sumako Koseki