EN

SE.S.TA pro děti

Projekty Centra choreografického rozvoje SE.S.TA pro děti sledují několik cílů. Jednak děti seznamovat a vzdělávat v oblasti umění, jakožto nedílné součásti života každého člověka, ať už se v dospělosti stane umělcem či divákem, a zároveň využívat umění jako nástroj vzdělávání a rozvoje osobnosti v širším kontextu.

Pilotním projektem SE.S.TA zaměřeným na rozvoj umělecké kreativity dětí je Škola tančí. Unikátní metodika využívá „tělo v pohybu“ jako prostředek poznávání a vzdělávání. Za spolupráce pedagoga a tanečního lektora dochází k propojení učební látky a pohybové tvorby. Děti tak poznávají učivo z matematiky, fyziky nebo gramatiky prostřednictvím pohybu a vlastní kreativity, čímž se od prostého memorování dostávají k úplně jiné rovině vnímání látky, mají příležitost propojit si ji se zážitkem a najít si k ní vlastní cestu. Děti se tak učí například vyjmenovaná slova skrze pohyb a místo biflování si je tak upevňují daleko trvalejším a hodnotnějším postupem, který je obohacuje jak v rovině naučené látky, tak v rovině rozvoje vlastní kreativity, prožitku, učení se spolupráci, chápání přínosu mezioborovosti a v neposlední řadě i budují vzájemnou úctu.
Projekt Škola tančí probíhá v kooperaci se spolupracujícími školami a pedagogy. V dané škole je vybrána jedna nebo více tříd a ve spolupráci s její paní učitelkou je stanoveno téma, na kterém pak děti, taneční lektorka a pedagog společně pracují po dobu několika dnů. Na závěr mají vždy děti příležitost předvést, co společně vytvořily svým učitelům i rodičům.

Dalším významným projektem je Tvořivý dětský tábor, který každoročně umožňuje dětem týden pracovat v oblasti hudba, tanec nebo divadlo. Pod vedením zkušených umělců a pedagogů děti během šesti dnů zkoumají, rozvíjí kreativitu a objevují krásy umění skrze rozmanité umělecké formy v malebném prostředí zámku Žďár nad Sázavou. Tábor je také součástí festivalu KoresponDance, během kterého mají děti příležitost prezentovat společnou táborovou tvorbu.
Kromě těchto velkých pravidelných projektů pořádá SE.S.TA také další ateliery a dílny pro děti navazující vždy na aktuální témata ostatních projektů, pro rok 2017 je to například letní tvořivý atelier Tanec v galerii pořádaný ve spolupráci s Národní galerií v Praze.
V rámci aktivit pro děti se Centrum choreografického rozvoje snaží vzdělávat a poskytovat nové zkušenosti i tanečním profesionálům a pedagogům. Projekt Škola tančí má tak i každoroční semináře a kulaté stoly, kam jsou profesionálové srdečně zváni poznávat naši metodiku a mají i příležitost se do projektů pro děti zapojit.
Plán aktivit pro děti naleznete v Programu akcí a aktuálně vždy informujeme na našich Facebookových stránkách.

Akce:

TVOŘIVÝ DĚTSKÝ TÁBOR

9. 7. - 14. 7. 2018 Zámek Žďár nad Sázavou

Každoročně pořádáme kreativní dětský tábor na Zámku ve Žďáru nad Sázavou. Tanec, divadlo a nový cirkus jsou náplní tvůrčího procesu dětí pod vedením zkušených umělců a pedagogů v prostředí Zámku s možností mnoha doprovodných aktivit jako je koupání, procházky v krásné přírodě ad. Tábor je otevřen dětem od 8 do 16 let a už druhým rokem bude jak příměstský, tak i s možností pobytu. 

ŠKOLA TANČÍ

1. 4. – 15. 7. 2018 Žďár nad Sázavou I Praha I ČR

Principy projektu Škola tančí jsme převzali z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.  

OTEVŘENÁ VÝZVA: ZÚČASTNĚTE SE UNIKÁTNÍ PERFORMANCE

9. –14. 10. 2017 Praha

Hledáme celkem 75 zájemců od 13 let, kteří se stanou součástí výjimečného projektu z cyklu Tanec v galerii. Žádná taneční, divadelní ani jiná umělecká průprava není nutná, jediným požadavkem je zájem a chuť získat nové zkušenosti, setkat se se zahraničními umělci a objevovat nové úhly pohledu na současná a velmi kontroverzní témata.

Eduspace - workshop k projektu Škola tančí

19. – 20. 5. 2017 Brno

Eduspace, to jsou dva dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků i užívání atmosféry Brna – města kultury a vzdělávání. Součástí programu je workshop k projektu Škola tančí.

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ 2017

17. – 20. 11. 2017 Žďár nad Sázavou

Unikátní seminář pro taneční tvůrce a pedagogy o kreativní výuce na školách. Seminář přináší odpovědi na otázky: Mohou děti lépe chápat matematiku či přírodopis skrze pohyb? Pomůže tanec při učení vyjmenovaných slov či násobilky?

Kulatý stůl na téma Škola tančí 2017

7. 7. 2017 / Žďár nad Sázavou

Diskuse na téma Kreativní výuka na školách, vzdělávání v pohybu pod vedením zkušených umělců ze zahraničí a aktivní účasti umělců a učitelů ze škol, kteří projekt již realizovali a zároveň představí společnou tvorbu v průběhu dne na festivalu KoresponDance 2017.

Výzva k účasti na projektu ŠKOLA TANČÍ 2017

Duben-Prosinec 2017 / Žďár nad Sázavou, Praha, ČR

Kreativní výuka na školách pod vedením zkušených umělců, tvůrců ve spolupráci s učitelem dané školy. Profesionální umělec společně s pedagogem dané školy „ušijí na míru“ program pro konkrétní skupinu žáků prostřednictvím vybraného školního přemětu.  

Může dítě poznávat a pochopit fyziku nebo matematiku prostřednictvím pohybu, "těla v pohybu?

Výzva k přihlášení na Tvořivý příměstský tábor a Tábor 2017

3. 7.–8. 7. 2017 / Žďár nad Sázavou, areál Zámku Žďár n/S

DIVADLO │TANEC│ HUDBA pro děti od  8 do 16 let. Letní "Tvořivý příměstský tábor" zaměřený na rozvoj kreativity, umělecké tvorby, improvizace. 

Pedagogický seminář a dílny - PROSTOR v pedagogice tance – CIRKULACE v něm

10.-13. 2. 2017 HAMU / PRAHA

V rámci našich pedagogických dílen na téma „prostor“ pokračujeme naše badání na téma CIRKULACE s „tělem-prostorem“, s „tělem v prostoru“ a mezioborovým přesahem tance a architektury.

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 700 000 kč.