EN

SE.S.TA pro děti

Projekty Centra choreografického rozvoje SE.S.TA pro děti sledují několik cílů. Jednak děti seznamovat a vzdělávat v oblasti umění, jakožto nedílné součásti života každého člověka, ať už se v dospělosti stane umělcem či divákem, a zároveň využívat umění jako nástroj vzdělávání a rozvoje osobnosti v širším kontextu.

Pilotním projektem SE.S.TA zaměřeným na rozvoj umělecké kreativity dětí je Škola tančí. Unikátní metodika využívá „tělo v pohybu“ jako prostředek poznávání a vzdělávání. Za spolupráce pedagoga a tanečního lektora dochází k propojení učební látky a pohybové tvorby. Děti tak poznávají učivo z matematiky, fyziky nebo gramatiky prostřednictvím pohybu a vlastní kreativity, čímž se od prostého memorování dostávají k úplně jiné rovině vnímání látky, mají příležitost propojit si ji se zážitkem a najít si k ní vlastní cestu. Děti se tak učí například vyjmenovaná slova skrze pohyb a místo biflování si je tak upevňují daleko trvalejším a hodnotnějším postupem, který je obohacuje jak v rovině naučené látky, tak v rovině rozvoje vlastní kreativity, prožitku, učení se spolupráci, chápání přínosu mezioborovosti a v neposlední řadě i budují vzájemnou úctu.
Projekt Škola tančí probíhá v kooperaci se spolupracujícími školami a pedagogy. V dané škole je vybrána jedna nebo více tříd a ve spolupráci s její paní učitelkou je stanoveno téma, na kterém pak děti, taneční lektorka a pedagog společně pracují po dobu několika dnů. Na závěr mají vždy děti příležitost předvést, co společně vytvořily svým učitelům i rodičům.

Dalším významným projektem je Tvořivý dětský tábor, který každoročně umožňuje dětem týden pracovat v oblasti hudba, tanec nebo divadlo. Pod vedením zkušených umělců a pedagogů děti během šesti dnů zkoumají, rozvíjí kreativitu a objevují krásy umění skrze rozmanité umělecké formy v malebném prostředí zámku Žďár nad Sázavou. Tábor je také součástí festivalu KoresponDance, během kterého mají děti příležitost prezentovat společnou táborovou tvorbu.
Kromě těchto velkých pravidelných projektů pořádá SE.S.TA také další ateliery a dílny pro děti navazující vždy na aktuální témata ostatních projektů, pro rok 2017 je to například letní tvořivý atelier Tanec v galerii pořádaný ve spolupráci s Národní galerií v Praze.
V rámci aktivit pro děti se Centrum choreografického rozvoje snaží vzdělávat a poskytovat nové zkušenosti i tanečním profesionálům a pedagogům. Projekt Škola tančí má tak i každoroční semináře a kulaté stoly, kam jsou profesionálové srdečně zváni poznávat naši metodiku a mají i příležitost se do projektů pro děti zapojit.
Plán aktivit pro děti naleznete v Programu akcí a aktuálně vždy informujeme na našich Facebookových stránkách.

Akce:

ŠKOLA TANČÍ

1. 4. – 14. 7. 2019 Žďár nad Sázavou I Praha I ČR

Principy projektu Škola tančí jsme převzali z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.  

ANATOMIE TĚLA V TANCI

17. 2. 2020 DIOD Jihlava

Přednáška v pohybu – historie člověka v kostech, v kůži, v tkáních. 
Inspirováno „Une Leçon d’Anatomie Humaine”, autor Carlo Locatelli
Co je pro vás tělo? Co tělo vypovídá o člověku? Ale o jaké tělo se vlastně jedná?
Představení je možné uvádět přímo ve vaší škole, je vhodné pro II. stupeň základní školy. 

ŠKOLA TANČÍ 2020

1. 4.–19. 7. 2020 Žďár nad Sázavou I Praha I ČR

Principy projektu Škola tančí jsme převzali z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.  

TVOŘIVÝ DĚTSKÝ TÁBOR

13. 7.–17. 7. 2020 Zámek Žďár nad Sázavou

Každoročně pořádáme kreativní dětský tábor na Zámku ve Žďáru nad Sázavou. Tanec, divadlo a nový cirkus jsou náplní tvůrčího procesu dětí pod vedením zkušených umělců a pedagogů v prostředí Zámku s možností mnoha doprovodných aktivit jako je koupání, procházky v krásné přírodě ad. Tábor je otevřen dětem od 8 do 16 let a už třetím rokem bude jak příměstský, tak i s možností pobytu. 

ANATOMIE TĚLA V TANCI

listopad 2020 Praha

Přednáška v pohybu – historie člověka v kostech, v kůži, v tkáních. 
Inspirováno „Une Leçon d’Anatomie Humaine”, autor Carlo Locatelli
Co je pro vás tělo? Co tělo vypovídá o člověku? Ale o jaké tělo se vlastně jedná?
Představení je možné uvádět přímo ve vaší škole, je vhodné pro II. stupeň základní školy.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VYPRÁVÍME PŘÍBĚHY

13.–15. 11. 2020 Zámek Žďár nad Sázavou

Podzimní příměstský tábor pod vedením zkušené lektorky Michaely Piskačové, na kterém budou děti opět vyprávět příběhy. Vstoupí do uhrančivého a fascinujícího světa příběhů a popustí uzdu fantazie. Budou komentovat situace, vstupovat do postav a hledat řešení pro jejich dialogy.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.