EN

SE.S.TA pro děti

Projekty Centra choreografického rozvoje SE.S.TA pro děti sledují několik cílů. Jednak děti seznamovat a vzdělávat v oblasti umění, jakožto nedílné součásti života každého člověka, ať už se v dospělosti stane umělcem či divákem, a zároveň využívat umění jako nástroj vzdělávání a rozvoje osobnosti v širším kontextu.

Pilotním projektem SE.S.TA zaměřeným na rozvoj umělecké kreativity dětí je Škola tančí. Unikátní metodika využívá „tělo v pohybu“ jako prostředek poznávání a vzdělávání. Za spolupráce pedagoga a tanečního lektora dochází k propojení učební látky a pohybové tvorby. Děti tak poznávají učivo z matematiky, fyziky nebo gramatiky prostřednictvím pohybu a vlastní kreativity, čímž se od prostého memorování dostávají k úplně jiné rovině vnímání látky, mají příležitost propojit si ji se zážitkem a najít si k ní vlastní cestu. Děti se tak učí například vyjmenovaná slova skrze pohyb a místo biflování si je tak upevňují daleko trvalejším a hodnotnějším postupem, který je obohacuje jak v rovině naučené látky, tak v rovině rozvoje vlastní kreativity, prožitku, učení se spolupráci, chápání přínosu mezioborovosti a v neposlední řadě i budují vzájemnou úctu.
Projekt Škola tančí probíhá v kooperaci se spolupracujícími školami a pedagogy. V dané škole je vybrána jedna nebo více tříd a ve spolupráci s její paní učitelkou je stanoveno téma, na kterém pak děti, taneční lektorka a pedagog společně pracují po dobu několika dnů. Na závěr mají vždy děti příležitost předvést, co společně vytvořily svým učitelům i rodičům.

Dalším významným projektem je Tvořivý dětský tábor, který každoročně umožňuje dětem týden pracovat v oblasti hudba, tanec nebo divadlo. Pod vedením zkušených umělců a pedagogů děti během šesti dnů zkoumají, rozvíjí kreativitu a objevují krásy umění skrze rozmanité umělecké formy v malebném prostředí zámku Žďár nad Sázavou. Tábor je také součástí festivalu KoresponDance, během kterého mají děti příležitost prezentovat společnou táborovou tvorbu.
Kromě těchto velkých pravidelných projektů pořádá SE.S.TA také další ateliery a dílny pro děti navazující vždy na aktuální témata ostatních projektů, pro rok 2017 je to například letní tvořivý atelier Tanec v galerii pořádaný ve spolupráci s Národní galerií v Praze.
V rámci aktivit pro děti se Centrum choreografického rozvoje snaží vzdělávat a poskytovat nové zkušenosti i tanečním profesionálům a pedagogům. Projekt Škola tančí má tak i každoroční semináře a kulaté stoly, kam jsou profesionálové srdečně zváni poznávat naši metodiku a mají i příležitost se do projektů pro děti zapojit.
Plán aktivit pro děti naleznete v Programu akcí a aktuálně vždy informujeme na našich Facebookových stránkách.

Akce:

ŠKOLA TANČÍ NA DESÍTCE

1.12.2021 ZŠ Solidarita

Žáci třetích tříd ZŠ Solidarita právě dokončují s choreografkami Martou Vodenkovou Trpišovskou a Zden Brungot Svítekovou projekt Škola tančí, v rámci kterého poznávali prostřednictvím tance a pohybu LIDSKÉ TĚLO .
Závěrečné sdílení výsledků jejich tanečního tvoření můžete zažít zítra 1. 12. 2021 ve venkovních prostorách školy od 15 hodin.

WORKSHOP PRO PEDAGOGY (i) vesmír tančí

14.2.2022 Centrum současného umění DOX

V rámci FUK (Festival umění a kreativity ve vzdělávání) přináší SE.S.TA workshop pro pedagogy ZŠ, kteří si chtějí osvojit principy metody Škola tančí na vlastní kůži. Choreografka Marta Vodenková Trpišovská vás provede ukázkovou lekcí na téma vesmír, vznik světa nebo pravěk, vztahující se k výuce prvouky na 1. stupni ZŠ.

WORKSHOP PRO PEDAGOGY: (i) slova tančí

16.2.2022 Centrum současného umění DOX

V rámci FUK (Festival umění a kreativity ve vzdělávání) přináší SE.S.TA workshop pro pedagogy ZŠ, kteří si chtějí osvojit principy metody Škola tančí na vlastní kůži. Choreografka Zden Brungot Svíteková vás provede ukázkovou lekcí na téma slova, písmena, literatura...vztahující se k výuce prvouky na 1. stupni ZŠ.  ¨

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.